Image Alt

Știre

   Stiri    ACHIZIȚIE DIRECTĂ Servicii de consultanţă

ACHIZIȚIE DIRECTĂ Servicii de consultanţă

Consultant planificare strategică – Consultant responsabil cu analiza situaţională, facilitare eveniment planificare strategică şi consultanţă în elaborarea planului strategic şi operaţional.

Fundația Romanian Angel Appeal – Apelul Îngerului Român, cu sediul în București, Sector 3,  Strada Rodiei, Nr. 52, intenționează să achiziționeze Servicii de consultanţă – Consultant planificare strategică – Consultant responsabil cu analiza situaţională, facilitare eveniment planificare strategică şi consultanţă în elaborarea planului strategic şi operaţional, necesare pentru derularea și implementarea Proiectului ”Implicare civica pentru o sanatate mai buna a comunitatii”, nr contract RO2020/ACF_A3_GS_13.


Procedura aplicată

Atribuirea contractului de drepturi de autor se va realiza prin Achiziție directă, în conformitate cu prevederile Ordinului MFE nr. 1284/2016, privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuire contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene, cu modificările și completările ulterioare si Anexa 6 – Reguli pentru realizarea achizițiilor în cadrul programului Active Citizens Fund România


Obiectivul contractului de achiziție

Achiziția de Servicii de consultanţă – Consultant planificare strategică – Consultant responsabil cu analiza situaţională, facilitare eveniment planificare strategică şi consultanţă în elaborarea planului strategic şi operaţional, necesare pentru derularea și implementarea Proiectului ”Implicare civica pentru o sănătate mai buna a comunităţii”, nr. contract RO2020/ACF_A3_GS_13.


Propunerea tehnică trebuie să cuprindă în mod obligatoriu descrierea serviciilor ofertate, astfel încât să permită identificarea cu ușurință a corespondenței cu specificațiile tehnice solicitate de achizitor. Cerințele tehnice prevăzute de prezenta procedură de achiziție sunt minime și obligatorii. Neîndeplinirea oricărei cerințe solicitate de achizitor prin prezenta, conduce la considerarea ofertei ca fiind neconformă și la respingerea ei.

Ofertantul trebuie să depună oferta în format electronic prin transmitere către următoarele adrese de e-mail: mariana.bratosin@raa.ro, cristina.enache@raa.ro


SPECIFICAȚII TEHNICE pentru Servicii de consultanţă – Consultant planificare strategică – Consultant responsabil cu analiza situaţională, facilitare eveniment planificare strategică şi consultanţă în elaborarea planului strategic şi operaţional

Propunerea tehnică trebuie să reflecte asumarea de către ofertant a tuturor cerințelor menționate în Specificațiile tehnice. Operatorul economic va prezenta în oferta tehnică toate informațiile și documentele solicitate în Specificații tehnice, precum și orice alte materiale, schițe sau documente pe care le consideră necesare. Neabordarea în propunerea tehnică a tuturor aspectelor menționate în Specificațiile tehnice sau neprezentarea, atrage după sine încadrarea propunerii tehnice ca fiind neconformă.


Facturarea /plata serviciilor: Întrucât prezenta procedură este finanțată prin Programul Active Citizens Fund, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021, procedurile financiare urmează anumite reguli și termene de finanțare și eligibilitate, astfel încât facturarea/plata serviciilor se va realiza pe baza proceselor verbale de acceptare a operei, întocmite de prestator/persoana fizica și acceptate de achizitor fără obiecțiuni. Nu se vor face plăți în avans. Platile se vor realiza după prestarea serviciilor/ semnarea PV urilor și se vor plăti în termen de maxim 30 zile lucrătoare de la data prestarii serviciilor, pe baza proceselor verbale de acceptare a operei , întocmite de prestator și acceptate de achizitor fără obiecțiuni.


Rezultatele expertizei/consultanței: 

În cadrul contractului, Consultantul-autor contribuie cu informații din aria sa de expertiză în scopul elaborării unei opere la standardele de calitate și termenul stabilit, în cadrul prezentului proiect.

Opera va fi intitulată Document de planificare strategică și va include fără a se limita la:

 • Analiza situaţională iniţială;
 • Misiune, scop, obiective, direcţii de acţiune pentru următorii 5 ani;
 • Stakeholderi implicaţi
 • Indicatori cheie de performanţă, indicatori de impact, ţinte şi termene de îndeplinire;

Durata expertizei/consultanței:

Numărul estimat de ore pentru documentare, analiză și elaborarea Operei de către Expertul-autor este de 100 de ore în perioada 5.01-15.03.2023.


Calificări, experiență și aptitudini

 1. Calificări academice: 
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă în domenii precum sociologie, antropologie, ştiinţe politice, ştiinţe administrative sau alte ştiinţe sociale. 
 1. Competențe: 
 • Experiență de lucru cu sectorul nonguvernamental
 • Experiență în planificare strategică
 • Experiență în domeniul serviciilor sociale/sănătate
 • Experiență în facilitare / training / consultanță

III. Calități personale: 

 • capacitate de sistematizare, analiză și sinteza informațiilor;
 • capacitate de asimilare rapidă a informațiilor noi;
 • excelente abilități de comunicare, amabilitate și muncă în echipă;
 • rezistență la stres, flexibilitate, atenție la detalii, minuțiozitate, perseverență;
 • cunoștințe Microsoft Office, nivel foarte bun;
 • comportament profesional integru și conduită ireproșabilă.

 

 1. Conținutul aplicației

Fiecare aplicație va fi constituită în mod obligatoriu de următoarele documente: 

 • CV;
 • Copii xerox ”conform cu originalul” după diplome, atestate și certificate de absolvire care atestă informația conținută în CV și în conformitate cu cerințele postului
 • “Declarația de acord a folosirii datelor personale” completată și semnată.
 • De asemenea, în secțiunea “Referințe” aplicantii sunt rugați să menționeze numele și datele de contact (e-mail, telefon) a două persoane care pot furniza recomandări cu privire la activitatea lor profesională în aria selectată.

Găsiți mai multe informații accesând documentul disponibil mai jos:

Cerere de oferta_servicii consultanta strategica