Image Alt

Știre

   Stiri    ACHIZIȚIE DIRECTĂ Servicii de cercetare

ACHIZIȚIE DIRECTĂ Servicii de cercetare

Expert elaborare ghid practic de implicare în politicile publice din domeniul sănătăţii = realizare resurse pentru cetăţeni.

Fundația Romanian Angel Appeal – Apelul Îngerului Român, cu sediul în București, Sector 3,  Strada Rodiei, Nr. 52, intenționează să achiziționeze Servicii de cercetare – Expert elaborare ghid practic de implicare în politicile publice din domeniul sănătăţii = realizare resurse pentru cetăţeni, necesare pentru derularea și implementarea Proiectului ”Implicare civica pentru o sanatate mai buna a comunitatii”, nr contract RO2020/ACF_A3_GS_13.


Procedura aplicată

Atribuirea contractului de drepturi de autor se va realiza prin Achiziție directă, în conformitate cu prevederile Ordinului MFE nr. 1284/2016, privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuire contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene, cu modificările și completările ulterioare.


Obiectivul contractului de achiziție

Achiziția de Servicii de cercetare – Expert elaborare ghid practic de implicare în politicile publice din domeniul sănătăţii = realizare resurse pentru cetăţeni necesare pentru derularea și implementarea Proiectului ”Implicare civica pentru o sănătate mai buna a comunităţii”, nr. contract RO2020/ACF_A3_GS_13.


Criteriul de atribuire: oferta cu cele mai multe avantaje pentru realizarea scopului proiectului. La baza procesului de evaluare vor sta principiile Ordinului MFE nr. 1284/2016. Ca atare ofertele primite vor fi comparate din punct de vedere al economicității, eficienței și eficacității. Se va alege oferta cu cele mai multe avantaje pentru îndeplinirea scopului acestei achiziții, în concordanță cu scopul proiectului aprobat și cel mai bun raport calitate/preț.

Propunerea tehnică trebuie să cuprindă în mod obligatoriu descrierea serviciilor ofertate, astfel încât să permită identificarea cu ușurință a corespondenței cu specificațiile tehnice solicitate de achizitor. Cerințele tehnice prevăzute de prezenta procedură de achiziție sunt minime și obligatorii. Neîndeplinirea oricărei cerințe solicitate de achizitor prin prezenta, conduce la considerarea ofertei ca fiind neconformă și la respingerea ei.

Ofertantul trebuie să depună oferta în format electronic prin transmitere către următoarele adrese de e-mail: mariana.bratosin@raa.ro, cristina.enache@raa.ro


Tip contract: drepturi de autor

Durata contractului: contractul va fi valabil de la data semnării lui de către ambele părți, până la data

de 31.01.2023.

Perioada de valabilitate a ofertei: 30 zile de la data depunerii.

Termenul limită de depunere a ofertelor: 25.11.2022, ora locală 17:00

Criteriu de atribuire: oferta cu cele mai multe avantaje pentru realizarea scopului proiectului.

Valoare maximă estimată: 14.838,90 fără TVA

Solicitări de clarificări: solicitările de clarificări se vor transmite pe e-mail la adresele: mariana.bratosin@raa.ro, cristina.enache@raa.ro. Termenul maxim de primire al solicitărilor de clarificări este 23.11.2022 ora locală 17:00.

Ofertele vor fi transmise catre următoarele adrese de e-mail: mariana.bratosin@raa.ro, cristina.enache@raa.ro

 

SPECIFICAȚII TEHNICE pentru Servicii de cercetare – Expert elaborare ghid practic de implicare în politicile publice din domeniul sănătăţii = realizare resurse pentru cetăţeni


Propunerea tehnică trebuie să reflecte asumarea de către ofertant a tuturor cerințelor menționate în Specificațiile tehnice. Operatorul economic va prezenta în oferta tehnică toate informațiile și documentele solicitate în Specificații tehnice, precum și orice alte materiale, schițe sau documente pe care le consideră necesare. Neabordarea în propunerea tehnică a tuturor aspectelor menționate în Specificațiile tehnice sau neprezentarea, atrage după sine încadrarea propunerii tehnice ca fiind neconformă.


Facturarea /plata serviciilor: Întrucât prezenta procedură este finanțată prin Programul Active Citizens Fund, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021, procedurile financiare urmează anumite reguli și termene de finanțare și eligibilitate, astfel încât facturarea/plata serviciilor se va realiza pe baza proceselor verbale de acceptare a operei, întocmite de prestator/persoana fizica și acceptate de achizitor fără obiecțiuni. Nu se vor face plăți în avans. Platile se vor realiza după prestarea serviciilor/ semnarea PV urilor și se vor plăti în termen de maxim 30 zile lucrătoare de la data prestarii serviciilor, pe baza proceselor verbale de acceptare a operei , întocmite de prestator și acceptate de achizitor fără obiecțiuni.


Obiectivele expertizei/consultanței

  • Documentare privind legislaţia, drepturile cetăţeneşti legate de luarea deciziei, modalităţi de implicare etc
  • Identificarea unor acţiuni de implicare cetăţenească în politicile publice din domeniul sănătăţii sau domenii cu implicaţii asupra sănătăţii (mediu, educaţie, locuire, sport, condiţii de muncă, drepturile omului etc) derulate în ultimii ani;
  • Realizarea  unui Ghid  Practic care să cuprindă concluziile activităţii de documentare şi care să prezinte în mod concret cum se pot implica cetăţenii în deciziile privind sănătatea lor şi a comunităţii.

Rezultatele expertizei/consultanței: 

În cadrul contractului, Expertul-autor contribuie cu informații din aria sa de expertiză în scopul elaborării unei opere la standardele de calitate și termenul stabilit, în cadrul prezentului proiect.


Opera va fi intitulată Ghid practic de implicare in politicile publice din domeniul sanatatii și va include fără a se limita la:

  • Legislaţia relevantă, drepturile cetăţenilor / pacienţilor de a participa la luarea deciziei şi obligaţiile autoriţătilor / instituţiilor de a-i implica
  • Stakeholderi implicaţi în politicile publice de sănătate / cu implicaţii asupra sănătăţii
  • Analiza SWOT a implicării cetăţenilor în politicile publice de sănătate / cu implicaţii asupra sănătăţii
  • Modalităţi formale / informale de implicare a cetăţenilor şi pacienţilor
  • Acţiuni de implicare cetăţenească în politicile publice din domeniul sănătăţii sau domenii cu implicaţii asupra sănătăţii (mediu, educaţie, locuire, sport, condiţii de muncă, drepturile omului etc) derulate în ultimii ani 

Durata expertizei/consultanței:

Numărul estimat de ore pentru documentare, analiză și elaborarea Operei de către Expertul-autor este de 100 de ore în perioada 1 decembrie-31 ianuarie 2023.

Termenul de realizare și predare a operei este 31 ianuarie 2023.

 

Găsiți mai multe informații accesând documentul disponibil mai jos

Cerere de oferta_servicii cercetare expert elaborare ghid